หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาสม กลฺยาโณ
 
เข้าชม : ๓๐๘๖ ครั้ง
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาสม กลฺยาโณ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนหลักสูตร ป.บส. ของพระสังฆาธิการ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนหลักสูตร ป.บส. ตามปัจจัยส่วนบุคคล

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสังฆาธิการที่เป็นพระนักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๒๔๐ รูป ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) มาตราส่วนประเมินค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๘๐๖ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กำหนดค่า นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕
 
               ผลการวิจัยพบว่า
       ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๔  และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ๓.๖๘ ด้านสื่อการเรียนการสอน ๓.๕๓ และด้านการวัดผลและประเมินผล ๓.๔๔  ตามลำดับ

             ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
     ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมในระหว่างเรียน ควรมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ
     ๒. ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรมีอุปกรณ์การสอนและมีทักษะในการใช้สื่อ
     ๓.ด้านการวัดผลประเมินผล ควรมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบที่มาตรฐาน
 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕