หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
 
เข้าชม : ๑๑๓๖๓ ครั้ง
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุด มจร. วข.แพร่
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

 

 

 

ชื่อรายงานการวิจัย:  การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่

ผู้วิจัย:   ผศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา ,นางสาวพัฒน์นรี  อัฐวงศ์  และ
             นางสาวอรอนงค์  วูวงศ์

                                              บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ใน  ๓  ด้าน คือ  ๑. สภาพการใช้บริการของห้องสมุด ๒. ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด  ๓. ปัญหาและอุปสรรคการใช้บริการห้องสมุด 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  จำนวน ๓๐  รูป/คน
        นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๓จำแนกเป็น  นิสิตชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน  ๔๓๒  รูป  ได้แก่ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๖ รูป และ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จำนวน  ๘๗  รูป/คน 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 
          ๑. สภาพการใช้ ส่วนใหญ่ช่วงเวลาในการใช้บริการห้องสมุดตามช่วงเวลาวันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) รองลงมา ใช้บริการห้องสมุดช่วงเวลาวันจันทร์ - วันศุกร์  (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) วิธีการใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้บริการห้องสมุดตามวิธีการใช้บริการโดยค้นจากชั้นเก็บหนังสือ/วารสารด้วยตนเอง ในการหาสิ่งพิมพ์ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  ใช้บริการการยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด ๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน ใช้บริการบริการยืม - คืน หนังสือ/เอกสาร
          ๒.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ รวมทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (µ =๓.๔๐ ,  = .๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านอาคารสถานที่และด้านบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริการของห้องสมุด, ด้านวัสดุครุภัณฑ์และด้านทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง
         ๓.  ความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยภาพรวมอยู่ระดับความต้องการมาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (µ = ๓.๗๖,  = .๖๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความต้องการอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยจัดหาหนังสืออ้างอิงให้มากขึ้น มากเป็นอันดับแรก รองลงมา จัดหาหนังสือใหม่ๆ เพิ่มขึ้น, บริการแปลเอกสาร, รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือวัสดุที่มีในห้องสมุด, เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น, บอกรับวารสารภาษาไทยให้มากขึ้น, บริการถ่ายเอกสารราคาประหยัด, ขยายเวลาให้บริการให้มากขึ้น, บอกรับวารสารภาษาอังกฤษมากขึ้น, เก็บหนังสือและเอกสารสำคัญๆให้อยู่ในสภาพดี และจัดทำคู่มือการใช้/แนะนำห้องสมุด
           ๔. ปัญหาและอุปสรรคการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รวมทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (µ = ๒.๙๐,  = .๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริการของห้องสมุดอยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านวัสดุครุภัณฑ์, ด้านบุคลากร, ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านอาคารสถานที่

 ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕