หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ
 
เข้าชม : ๙๐๙๒ ครั้ง
การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน ฯ
ชื่อผู้วิจัย : พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย:  การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร  4  ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่  เขต 1

บทคัดย่อ

 

    การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1 ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2549  ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1,354  คน

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 154 คน และครูผู้สอนโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  154 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 308  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Means) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และค่าที (t – test)   ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหานำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่แล้วนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว

 

 

     ผลการวิจัย พบว่า

     1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 248 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.52  เป็นเพศชาย  จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55  เป็นเพศหญิง จำนวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.45 มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 92.34 วุฒิการศึกษาปริญญาโท  จำนวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05  และประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำนวน  233 คน คิดเป็นร้อยละ 93.95  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23    และโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  116 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.77

    2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1 ใน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (*:4.09)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน

             3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1 จำแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕