หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.บัญชา จำปารักษ์
 
เข้าชม : ๓๔๕๕ ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระนิสิต มจร.วข.อุบลราชธานี
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.บัญชา จำปารักษ์ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระนิสิต และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี จำแนกตามประเภท สาขาที่ศึกษา ชั้นปี  ผลการวิจัยพบว่า วิชามนุษย์กับสังคม   วิชาภาษากับการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ส่วนวิชาปรัชญาเบื้องต้นและวิชาวัฒนธรรมไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วไปทางการเรียน ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ได้พบว่า ทั้ง ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม  สามารทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  สมควรสนับสนุนในการนำปัจจัยดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการศึกษามากขึ้น 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕