หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ. ดร. ภัทรพล ใจเย็น
 
เข้าชม : ๓๗๕๑ ครั้ง
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้วิจัย : ผศ. ดร. ภัทรพล ใจเย็น ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

               

                     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑)  เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ()  เพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ()  เพื่อเปรียบเทียบความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระหว่างเพศ อายุ ชั้นปี และวุฒิการศึกษา    การดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีเชิงสำรวจ (Survey Reserach) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชั้นปีที่ ๔ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๖๓ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (Standard Deviation) 

 

                     ผลการวิจัยพบว่า

                     จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าปฏิบัติธรรม ๓๖๓ รูป/คน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้  และความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้  ความเชื่อเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับดังนี้ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รองลงมาคือด้านความมีเหตุผล  และด้านความพอประมาณ  ตามลำดับ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕