หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์ และคณะ
 
เข้าชม : ๖๖๕๑ ครั้ง
พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต มจร.วข.แพร่
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์ และคณะ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ


ผู้วิจัย:  นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์, ผศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา และ นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส


                         บทคัดย่อ

 

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ใน ๕ ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย   ด้านเหตุผลในการใช้ และด้านปัญหาอุปสรรคการใช้  ) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัย         มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำแนกตามประเภทนิสิต ชั้นปี สาขาวิชา และอายุ

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตแพร่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๔๑๘ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ๓ ตอน ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ทดสอบค่า t (t-test) และทดสอบค่า F (F-test)

                       

          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

               . สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์มากกว่าบรรพชิต นิสิตชั้นปีที่ ๓ มากที่สุด รองลงมา ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ ตามลำดับ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มากที่สุด รองลงมาคือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีอายุ ๒๐-๓๐ ปี มากที่สุด รองลงมา อายุ ๓๑-๔๐ ปี อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป และต่ำกว่า ๒๐ ปี  ช่วงเวลาที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด คือ ช่วงเวลา ๑๑.๐๑-๑๓.๐๐ น. ความถี่ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์  ระยะเวลาในการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งใช้เวลา ๓๐ นาที  และสืบค้นโดยวิธีทดลองใช้ด้วยตนเองมากที่สุด

               . นิสิตมีพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านพุทธิพิสัยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ มีการนำความรู้ที่ได้มาผลิตสื่อการเรียนการสอนและมีการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านจิตพิสัยอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ด้านทักษะพิสัยอยู่ในระดับมาก ยกเว้น มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านเหตุผลการใช้อยู่ในระดับมาก ยกเว้น เพื่ออ่านตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อสนทนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในห้องคุย (Chat Room) และ เพื่อรับชมการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) อยู่ในระดับปานกลาง และด้านปัญหาอุปสรรคการใช้ อยู่ในระดับมาก ยกเว้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ตรงกับตามความต้องการของผู้รับบริการ สัญญาณ ถูกขัดจังหวะขณะค้นคว้าหาข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ร่วมไม่ทันสมัยและ ไม่รู้จักสถานที่ตั้งคอมพิวเตอร์หรือผู้ติดต่อประสานงานดูแลระบบ  อยู่ในระดับปานกลาง

               . ประเภทของนิสิตแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

               . ชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกันนิสิตมีพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น พบว่า รายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

               . สาขาวิชาที่ศึกษาแตกต่างกันนิสิตมีพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

               . อายุแตกต่างกันพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕