หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นางสุพัตรา นาทัน
 
เข้าชม : ๖๙๕๘ ครั้ง
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อผู้วิจัย : นางสุพัตรา นาทัน ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการบริหารงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นที่มีต่อการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี โดย

การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยประชากร จำนวน  ๒๔๒ รูป/คน  ได้แก่ผู้บริหาร จำนวน ๓๐ คน เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวน ๑๐ คน คณาจารย์ จำนวน ๕๒ คน พระนิสิตและบุคคลภายนอก จำนวน ๑๕๐ รูป/คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๕๒ รูป/คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน ๒๐ คน เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี จำนวน ๗ คน คณาจารย์ จำนวน ๓๕ คน พระนิสิตและบุคคลภายนอก จำนวน ๙๐ รูป/คน

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) การใช้ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามฉบับที่ ๑ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารงานการเงินและบัญชี และฉบับที่ ๒ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลการวิจับ พบว่า

ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิตและบุคคลภายนอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านโครงสร้างการบริหารจัดการก็เช่นเดียวกัน คือโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยที่ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิตและบุคคลภายนอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก  โดยที่ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  คณาจารย์ พระนิสิตและบุคคลภายนอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็เช่นเดียวกัน คือ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก โดยที่ทุกกลุ่มได้แก่ ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  คณาจารย์ พระนิสิตและบุคคลภายนอกมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน สำหรับความพึงพอใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิตที่มีต่อการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕