หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย
 
เข้าชม : ๙๐๓๓ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีในภาษาไทย
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ประพันธ์ กุลวินิจฉัย ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

                                               บทคัดย่อ

                                

         การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาไทย ศึกษาประวัติภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทยและเพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอิทธิพลภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีในภาษาไทย  โดยมีวิธีการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ มีขั้นตอนดังนี้  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฏก  อรรถกถา   ฎีกา  อนุฎีกา  ธรรมบท  พุทธธรรม  วิสุทธิมรรค   กรรมทีปนี  ศัพท์วิเคราะห์ภาษาบาลี และการวิเคราะห์สรุปข้อมูลในคัมภีร์พระไตรปิฏกเป็นหลัก

             สรุปผลการศึกษาพบว่า ความเป็นมาของภาษาไทยที่มีความโดดเด่นในหลักภาษาระเบียบวิธีที่มีพร้อมเช่น อักขวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์และฉันทลักษณะแต่ที่พิเศษกว่าภาษาอื่นคือมีความไพเราะด้วยเสียงวรรณยุกต์ถึง ๕ ระดับอันเป็นความสุนทรีของภาษาไทย

           ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยโดยนักปราชญ์ของชาติสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะกับภาษาไทยเช่น การตัดเสียง  การเพิ่มเสียง  การกลายความหมาย ที่ทำให้มีความสวยงามทางภาษาไทย และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอิทธิพลภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มีในภาษาไทย ในหมวดต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย เช่น หมวดศาสนาและพิธีกรรม หมวดราชาศัพท์และหมวดวิชาการทั่วไป   ซึ่งได้วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในสังคมไทย เช่น การสะกดคำ  รากศัพท์ การออกเสียง และความสำคัญของคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

    ข้อเสนอแนะ

    ๑. ควรเผยแพร่คุณลักษณะของภาษาบาลี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้  ว่าเป็นภาษาทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้  และทรงใช้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอน

                   ๒. องค์กรรัฐและศาสนาควรจัดให้มี  หลักสูตรภาษาบาลีชั้นต้น ชั้นกลางและชั้นสูง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา

 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕