หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายชานนท์ วงศ์นวล
 
เข้าชม : ๙๐๔๘ ครั้ง
ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ชื่อผู้วิจัย : นายชานนท์ วงศ์นวล ข้อมูลวันที่ : ๐๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

                                                บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

    ผลการวิจัยพบว่า  
       1) พฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  พบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาในการอ่านหนังสือ นิสิตส่วนใหญ่ใช้เวลาในอ่านหนังสือค่อนข้างน้อย กล่าวคือใช้เวลาอ่านสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และมีจำนวนน้อยที่สุดที่อ่านสัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง มีพระนิสิตจำนวนร้อยละ 11 เท่านั้นที่อ่านหนังสือเกือบทุกวัน นอกจากจะอ่านจำนวนน้อยครั้งและการอ่านแต่ละครั้งนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชใช้เวลาน้อยที่สุด กล่าวคือใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 54 และใช้เวลามากกว่า 4 ชั่วโมงต่อครั้ง มีนิสิตอ่านเพียงร้อยละ 2 เรื่องที่อ่านแต่ละครั้งจะอ่าน 2-3 เรื่อง และอ่านที่วัดของตนมากที่สุด หนังสือที่เลือกอ่านคือ หนังสือพิมพ์ แหล่งที่อ่านคือ อินเตอร์เน็ต เนื้อหาที่เลือกอ่าน คือทันสมัยและตรงกับความต้องการตนเอง
   
    2) ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยรวมอยู่ ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วันที่นิสิตเลือกอ่านหนังสือจะเป็นวันที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน และจะเลือกอ่านหนังสือเฉพาะช่วงก่อนสอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.23) นิสิตเลือกอ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับรองลงมา ( =4.20) เลือกอ่านหนังสือโดยพิจารณาเนื้อหาหนังสือตรงกับรายวิชาที่ศึกษาเป็นหลัก ( =4.11) อ่านหนังสือที่อาจารย์แนะนำเป็นหลัก ( =3.91) เลือกอ่านหนังสือเรียนมากกว่าหนังสือทั่วไป ( =3.90)
   
    3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จากการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตวิทยาสงฆ์พุทธชินราช  จากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 420 คน พบว่า นิสิตส่วนใหญ่จะเลือกอ่านสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก เหตุผลที่ต้องการอ่านคือต้องการรู้เท่าทันโลกและแสวงหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ กล่าวคือสนใจเรื่องที่กำลังเป็นข่าวหรือคนในสังคมติดตาม ส่งผลต่อการอ่านของตนคือการเข้าไปอ่านเพื่อต้องการรู้และเพื่อต้องการสนสนทนากับคนอื่นด้วย
ดาวน์โหลด
 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕