หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายสาคร ธระที และ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท
 
เข้าชม : ๑๒๖๙๓ ครั้ง
การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อผู้วิจัย : นายสาคร ธระที และ พระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท ข้อมูลวันที่ : ๑๔/๐๑/๒๐๑๕
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

                                                          บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึกษา  การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นิสิตชาวต่างประเทศระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 /2552 จำนวน 318 รูป/ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล  ด้านอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ผู้วิจัยได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไป หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
        ผลการวิจัยพบว่า  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 318 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นพระภิกษุ จำนวน 196 รูป คิดเป็นร้อยละ 85.22 เป็นฆราวาส จำนวน5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.17 เป็นภิกษุณี จำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตชาวต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล  ด้านอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  พบว่า นิสิตต่างประเทศมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕