หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระสอด รกฺขิตจารี
 
เข้าชม : ๓๕๔๐ ครั้ง
ผลการดำเนินงานสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ชื่อผู้วิจัย : พระครูสิริรัตนานุวัตร และพระสอด รกฺขิตจารี ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

                                                                        บทคัดย่อ
   
           วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้ตั้งสถานีวิทยุและดำเนินรายการเผยแผ่ธรรมะ 8 ปีมาแล้ว แต่ยังไม่มีการติดตามประเมินผล ฉะนั้น การวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาสภาพการบริหารและผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและสอบถามผู้ฟังรายการตัวอย่าง 92 ท่าน ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยการทำแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างกลุ่มตัวแปรสถานภาพ อายุ และการศึกษาด้วย t – test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
           ผู้จัดรายการ จำนวน 20 ท่าน มีสถานภาพผู้จัดรายการเป็นพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป คฤหัสถ์ จำนวน  8 ท่าน เป็นผู้บริหารสถานีในฐานะพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  คฤหัสถ์ จำนวน 10 ท่าน เป็นเจ้าหน้าที่สถานีในฐานะพระสงฆ์จำนวน  4 รูป คฤหัสถ์  3 ท่าน   ช่วงอายุระหว่าง  20-29 ปี  จำนวน 2 ท่าน  ช่วงอายุ  30-39  ปี จำนวน 9 ท่าน ช่วงอายุ  40 – 49  ปี จำนวน 5 ท่าน  อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน  4 ท่าน เมื่อประมาณทุกคำสัมภาษณ์แล้วอยู่ในการยอมรับ จะมีข้อติงบ้าง แต่ก็เป็นลักษณะการแนะนำ
         ผู้รับฟังรายการวิทยุ จำนวน 92 ท่าน เป็นพระสงฆ์ จำนวน 33 รูป คฤหัสถ์ 59 ท่าน ช่วงอายุต่ำ กว่า 20 ปี จำนวน 5 ท่าน ระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 33 ท่าน ระหว่าง 31-50 ปี จำนวน 44 มากกว่า 51 ปี 10 ท่าน  มีวุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 จำนวน 62 ท่าน ระดับ ป.วช. จำนวน 9 ท่าน ระดับอนุปริญญา จำนวน 11 สูงกว่าปริญญาตรี กำลังศึกษา 22 ท่าน     
        ลักษณะรายการกำหนดให้เป็นชื่อรายการธรรมะ 10 รายการ เนื้อหารายการเป็นหัวข้อธรรมะ  และผู้เผยแผ่รายการที่มีทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์   และมีระความคิดเห็นรายด้าน คือ รายด้านความรู้ที่ได้รับจากการฟังรายการ มีค่าเฉลี่ยที่  3.54  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .641  อยู่ในระดับมาก รายด้านความพึงพอใจต่อการฟังรายการธรรมะ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .682 อยู่ในระดับปานกลาง รายด้านความต้องการฟังรายการธรรมะ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .637 อยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕