หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พันโท เอนก คงขุนทด
 
เข้าชม : ๖๓๒๘ ครั้ง
การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฯ
ชื่อผู้วิจัย : พันโท เอนก คงขุนทด ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ


ชื่อรายงานการวิจัย:  การศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ตามแนวความคิดของท่านพุทธทาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


                                                                     บทคัดย่อ

         ในโลกยุคไอที ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีส่วนให้เยาวชนมีปัญหาทางจริยธรรม แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  จึงสนใจศึกษาปัญหาจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามแนวความคิดของท่านพุทธทาส เก็บข้อมูลจากนักเรียนตัวอย่าง ๓๗๖ คน ด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น นำมาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมระหว่างนักเรียนที่มีเพศ อายุ ชั้นปี สายการศึกษา  ลักษณะครอบครัวและความรู้เกี่ยวกับท่านพุทธทาสที่ต่างกันด้วย t-test  หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(Oneway Analysis of Variance)  การวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า
         ๑. นักเรียนชายมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนหญิง  ในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน นักเรียนที่มีอายุมากมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนที่มีอายุน้อย   นักเรียนที่มีอายุ  ๑๕ ปีลงมามีปัญหาจริยธรรมน้อยกว่านักเรียนที่มีอายุ  ๑๖ ปี และนักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และนักเรียนที่เรียนสายอาชีพมีปัญหาจริยธรรมมากกว่านักเรียนสายสามัญ   นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวมีปัญหาจริยธรรมมากกว่าครอบครัวขยาย   มีจริยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๕
       ๒. นักเรียนชั้นปีที่ต่ำกว่ากับนักเรียนชั้นปีที่สูงกว่ามีปัญหาจริยธรรมไม่แตกต่างกัน
       ๓. นักเรียน จำแนกตาม เพศ  อายุ  ชั้นปีการศึกษา สายการศึกษา  และลักษณะครอบครอบครัว  มีความรู้เกี่ยวกับท่านพุทธทาสระดับปานกลาง
 
ข้อเสนอแนะ
       ๑. ในการวางแผนงาน / โครงการเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาจริยธรรม  ด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  ด้านเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และด้านเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ
      ๒.  ในการเรียนการสอนครูผู้สอนพึงให้ความสำคัญด้านเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ด้านเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  และ ด้านเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน โดยกำชับหรือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพ่อแม่  ครูอาจารย์  และเพื่อน  เพื่อยกระดับจริยธรรมของนักเรียนให้สูงขึ้น
     ๓  ในการวิจัย  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิดของท่านพุทธทาส   ควรทำวิจัยเพื่อศึกษาการสร้างชุดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับแนวความคิดของท่านพุทธทาส     ใช้เป็นองค์ความรู้  เพื่อเผยแพร่คำสอนของท่านพุทธทาสด้าน  คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕