หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ
 
เข้าชม : ๔๖๙๓ ครั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการ ฯ
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ ข้อมูลวันที่ : ๑๙/๑๐/๒๐๑๑
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย: การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่

ผู้วิจัย: ผศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภา,นางสาวอรอนงค์ วูวงศ์ และ ดร.สายัณห์ อินนันใจ

                                                    บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและ พระสังฆาธิการ และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยใช้ตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie  and Morgan ต่อจากนั้นดำเนินการสุ่มแบบ  Stratified random sampling  ได้กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่เป็นผู้นำชุมชนที่เป็นทางการ และผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ จำนวน 650 คน พระสังฆาธิการจำนวน 123 รูป พระนิสิต จำนวน 159  รูป  รวมกลุ่มตัวอย่าง 932  รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบค่า t และ ค่า  F
         ผลการวิจัย 
                1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นมีความสุขใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ,มีความภาคภูมิใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองเป็นผู้ที่สืบทอดทางพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ และมีความภาคภูมิใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
                2. การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นมีความภาคภูมิใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองเป็นผู้ที่สืบทอดทางพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ, มีความสุขใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่อยู่ในวัดของท่าน อยู่ในระดับมาก
                3. การรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น แนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้ให้แก่พระนิสิต, มีความสุขใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้,มีความภาคภูมิใจที่นิสิตที่อยู่ในความปกครองเป็นผู้ที่สืบทอดทางพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับนิสิต อยู่ในระดับการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตอยู่ในระดับมาก
               4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาต่างกันการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีสถานภาพการเป็นผู้นำและอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของของพระนิสิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              5.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่จำพรรษาต่างกัน การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน แต่พระสังฆาธิการที่มีอายุ วุฒิการศึกษาทางสามัญ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพระนิสิต  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕