หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายสมจิต ขอนวงค์ และคณะ
 
เข้าชม : ๗๔๐๒ ครั้ง
ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.3 จ.แพร่
ชื่อผู้วิจัย : นายสมจิต ขอนวงค์ และคณะ ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย:     ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่
                                                     บทคัดย่อ

                  การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ,ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดแพร่

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาจำนวน  65  คน และนักเรียน  966  คน จากโรงเรียน 65  โรง

                      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ชุด คือแบบสอบถามครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และ แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูโดยนักเรียน

                      วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ( %) ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test, F- test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’s method)       

ผลการวิจัยพบว่า

                      1.  กิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ พบว่า ครูนำกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ ด้านเนื้อหา  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับปานกลาง

                      2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ พบว่าประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู  ด้านเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน และประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับปานกลาง

      3.  เปรียบเทียบตัวแปรและประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ระหว่างกลุ่ม           ตัวแปรโดยรวม   พบว่า  ครูที่มีเพศ   อายุ เขตพื้นที่การศึกษา  ประสบการณ์  วุฒิการศึกษา คณะที่จบการศึกษา เคยผ่านการอบรม และลักษณะของโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01   ส่วนเพศนักเรียนไม่แตกต่างกันในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕