หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายบุญหนา จิมานัง และ นายภวัต ชัยเนตร
 
เข้าชม : ๓๖๙๓ ครั้ง
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสตรบัณฑิตผู้เคยบวชเรียน
ชื่อผู้วิจัย : นายบุญหนา จิมานัง และ นายภวัต ชัยเนตร ข้อมูลวันที่ : ๑๐/๑๐/๒๐๑๑
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

                                                              ดาวน์โหลดงานวิจัยเล่มสมบูรณ์

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕