หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.คำผล กองแก้ว
 
เข้าชม : ๙๓๒๗ ครั้ง
การปรับพฤติกรรมเยาวชนตามแนวพุทธ ฯ
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.คำผล กองแก้ว ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

 
ชื่อรายงานการวิจัย :     การปรับพฤติกรรมเยาวชนตามแนวพุทธ  กรณีศึกษา ค่ายเยาวชน โครงการรัฐ ราษฎร์  ร่วมใจพัฒนาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี                                                                     บทคัดย่อ
 
             การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนตามแนวพุทธธรรมบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 2) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามแนวพุทธ  ที่ใช้ในการฝึกอบรม  3)  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเสพติดที่มีผลต่อครอบครัวและชุมชน  4)  เพื่อให้รู้อุปสรรคและปัญหาในการจัดค่ายเยาวชน  กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นเยาวชนที่เข้าค่ายตามคำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน  220 คน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน และครูฝึก  50  คน รวมทั้งสิ้น  320  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  จากข้อมูลที่ได้พบว่าเยาวชนใช้สารเสพติดประเภทต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้  บุหรี่ร้อยละ 42.7  สุราร้อยละ 24.1  กัญชาร้อยละ 12.7  ยาบ้าร้อยละ 9.5  ไม่ระบุประเภทร้อยละ  1.8  และเฮโรอีนร้อยละ 0.9  เลิกใช้แล้วร้อยละ  75.9  ยังไม่ได้  24.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการโดยครูฝึกและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชน  พบว่า เยาวชนร้อยละ 84.00  มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกที่เข้าค่าย  ร้อยละ 12.00 มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   เยาวชนมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่เหลวไหลกลับไปใช้ยาเสพติดอีก  ผู้ประเมินโครงการแสดงความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนมีส่วนสำคัญที่จะให้เยาวชนหวนกลับคืนไปสู่สภาพการใช้สารเสพติดเหมือนเดิมได้อีกร้อยละ 62  ร้อยละ 34  เห็นว่าไม่มีผลและร้อยละ 4  ไม่แน่ใจ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ  ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง พบว่าว่าเยาวชนร้อยละ 76  สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น   ร้อยละ 24  ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ผู้ให้การสัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะว่า                    การจัดค่ายเยาวชนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ชัดเจน  แต่ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องหลักพุทธธรรม  สุภาษิต  บทกลอน  ผญา  และเพลงธรรมะ ที่ใช้ประกอบกิจกรรมทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ตนเอง  เข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้น  มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวที  ในช่วงพ่อ-แม่พบลูก ได้ถึงร้อยละ  64.00  
             การจัดค่ายตามหลักพุทธธรรมบำบัด  ควรมีการติดตามผลหรือการวิจัยต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม  (ระยะหนึ่ง)  เพื่อให้เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบยั่งยืน


 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕