หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ และ นางนฤมล ดวงแสง
 
เข้าชม : ๘๕๖๘ ครั้ง
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน ฯ
ชื่อผู้วิจัย : นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ และ นางนฤมล ดวงแสง ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

ชื่อรายงานการวิจัย:      การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว
                                        และชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี


บทคัดย่อ


        การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการป้องกันปัญหาสารเสพติด และศึกษาการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่  พระสงฆ์  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและองค์กรของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด  ผู้นำชุมชนระดับอำเภอ  ผู้นำชุมชนระดับตำบล ผู้นำครอบครัว ระดับอำเภอ  ผู้นำครอบครัวระดับตำบล  เยาวชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี พระสงฆ์  และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ใช้กุล่มประชากร ซึ่งเป็นพระสงฆ์จำนวน ๒๕ รูป เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด             ๒๓  คน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบ  แบ่งชั้นภูมิ กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้นำชุมชนระดับอำเภอ ๑๓๒  คน ผู้นำชุมชนระดับตำบล ๑๓๖ คน ผู้นำครอบครัวระดับอำเภอ  ๑๕๙  คน ผู้นำครอบครัวระดับตำบล ๑๖๕  คน รวมทั้งสิ้น ๙๙๗  รูป/คน ผลการศึกษาการนำหลักพุทธธรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติดตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้  โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๑ ผู้นำชุมชนระดับอำเภอมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘ผู้นำชุมชนระดับตำบลมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๙  ผู้นำครอบครัวระดับอำเภอ  มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๘๕ ผู้นำครอบครัวระดับตำบลมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๒ เยาวชนมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหา สารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐ พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐


 ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕