หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์,ดร.
 
เข้าชม : ๖๗๖๑ ครั้ง
เจตคติของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ชื่อผู้วิจัย : พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์,ดร. ข้อมูลวันที่ : ๐๖/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา : 2553
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุอย่างมาก  คนยุคใหม่  และเยาวชนจึงแลดู เหินห่างวัด  และการปฏิบัติ ทางพระพุ ทธศาสนา  จึงสนใจศึกษาเจตคติของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์ ประชากรเป็นเยาวชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนในสถานศึกษาเอกชน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๖  คน  ซึ่งสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเจตคติระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระด้วยt-test กับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า

            เยาวชนที่ศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ  ๔๓.๘ เพศหญิงร้อยละ  ๕๖.๒  ส่วนมากอายุระหว่าง ๒๒ ๒๕ ปีร้อยละ  ๗๐.๖ กำลังเรียนชั้นปีที่    ร้อยละ  ๕๔.๒ และชั้นปีที่    ร้อยละ  ๔๕.๘ ผู้ปกครองจำนวนมากสุดร้อยละ ๔๐.๘ ทำเกษตรกรรม  รองลงมาร้อยละ  ๓๐.๔ รับจ้างทั่วไป  ทำธุรกิจส่วนตัวร้อยละ  ๑๗.๐ และรับราชการมีเพียงร้อยละ ๑๑.๘

            โดยรวมเยาวชนมีเจตคติที่ดีมาก  ทั้งความรู้สึก  ความคิดเห็น  และพฤติกรรมต่อพระสงฆ์  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเจตคติ  ๓.๘๑, ๓.๘๗ และ ๓.๙๓ ต ตามลำดับจากเต็ม ๕ คะแนน  เยาวชนที่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีเจตคติที่ดีต่อพระสงฆ์  ทั้งความรู้สึก ความคิดเห็นและพฤติกรรม  มากกว่าเยาวชนที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  ธุรกิจส่วนตัว  และรับราชการ  ส่วนเยาวชนที่มีเพศ  อายุ  และชั้นปีที่เรียนต่างกันมีเจตคติต่อพระสงฆ์โดยรวมและทั้ง    ด้านไม่แตกต่างกัน

 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕