หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นายบุญส่ง นาแสวง
 
เข้าชม : ๓๔๓๕ ครั้ง
ปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙
ชื่อผู้วิจัย : นายบุญส่ง นาแสวง ข้อมูลวันที่ : ๐๙/๐๕/๒๐๑๒
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ
         การวิจัยเรื่องปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขต การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  และเพื่อศึกษาการปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยการศึกษาในครั้งนี้มีประชากรในการศึกษาประกอบด้วยพระมหาเถระระดับผู้บริหาร จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ รูป ในวัดพระอารามหลวงประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๙   จำนวน ๖ วัด  ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถามไปถึงกลุ่มประชากรที่เป็นพระมหาเถระระดับผู้บริหาร ในวัดพระอารามหลวงประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๙   จำนวน  ๖  วัด  วัดละ  ๕  ชุด  รวมจำนวน  ๓๐ ชุด  ผลปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จำนวน  ๒๕  ชุด คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๓๓  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านพบดังนี้
         ด้านความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  ในด้านความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙  พบว่าส่วนใหญ่ตอบถูกจำนวน ๑๑-๑๕ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๑๗  รองลงมาตอบถูก จำนวน ๖-๑๐ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๘๓
 ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พบว่าภาพรวมพระภิกษุสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีทัศนคติที่มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับเห็นด้วย โดยหากพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าทัศนคติในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งนั้นมีจำนวน  ๒  ประเด็นคือการอนุรักษ์โบราณวัตถุในวัดควรมีข้อมูลที่พร้อม  และวัดควรรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในวัด  ส่วนทัศนคติในระดับเห็นด้วยมีจำนวน ๒๓  ประเด็น  ทัศนคติในระดับไม่แน่ใจมีจำนวน ๑๐ ประเด็น ทัศนคติระดับไม่เห็นด้วยมีจำนวน ๔ ประเด็นส่วนทัศนคติในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไม่มีปรากฏ
          แนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในวัดนั้นต้องประกอบด้วย ๓ แนวทางด้านคือ  แนวทางด้านแนวคิด แนวทางด้านบริหาร และแนวทางด้านปฏิบัติการ  
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕