หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. และ คณะ
 
เข้าชม : ๓๕๗๔ ครั้ง
การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่มแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้วิจัย : พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. และ คณะ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

                 การศึกษาการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองลุ่มแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ เพื่อศึกษาหลัก วิธีการ และผลการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและบุคคล เริ่มจากสำรวจข้อมูลเบื้องต้น จัดทำและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เก็บรวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเขียนรายงานผลการวิจัย  ซึ่งการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่หลักพุทธศาสนาที่นำมาใช้กับหลักวิสาหกิจชุมชน คือ ใช้หลักสัปปุริสธรรม หลักพรหมวิหารธรรม หลักอปริหานิยธรรม  หลักปาปณิกธรรม หลักฆราวาสธรรม หลักทิฏฐธรรมมิกัตถะ หลักโภควิภาค และหลักคิหิสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก การบริหารจัดการตลาดและลูกค้า การบริหารจัดการการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน และการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน  วิธีการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ประยุกต์หลักพุทธศาสนาให้สอดแทรกแฝงอยู่ในกระบวนการของกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน เช่น การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก การบริหารจัดการตลาดและลูกค้า การบริหารจัดการการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต เป็นต้น ผลการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คือ ทำให้สมาชิกให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม มีความไว้วางใจกัน ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละ จริงจัง มีความขยัน อดทน มีความสุข มั่นคง เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์  เกิดความคิดอ่าน มีมุมมองที่กว้าง รู้จักแยกแยะ ฉลาดรอบรู้  มีเป้าหมาย  มีทักษะการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เชื่อมโยงเครือข่าย ลูกค้าและสมาชิกของกลุ่มเชื่อมั่น ทั้งหมดส่งผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือความเข้มแข็งมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕