หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.โกวิท พานแก้ว และ ดร. นิยม อานไมล์
 
เข้าชม : ๔๒๘๓ ครั้ง
ศึกษาปัญหาการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ...
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.โกวิท พานแก้ว และ ดร. นิยม อานไมล์ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

                    งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษของชั้นนิสิตปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อทดลองการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ใช้วิธีการศึกษากลุ่มเดียวและวัดก่อนและหลังการทดลอง = The One-Group Pretest-Design เปรียบเทียบการทดสอบผลการทดสอบก่อนและหลังใช้สิ่งทดลอง ใช้สถิติ t-test) และ 3) เพื่อนำเสนอวิธีการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 50 รูป/คน ที่กำลังเรียนวิชาปัญหาการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบประเมินความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยกำหนดหัวข้อเรื่องในการเขียนภาษาอังกฤษแต่ละครั้ง โดยแต่ละหัวข้อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้เรียน ผู้วิจัยทดสอบความสามารถเป็นแบบวัดความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นทำการสอนโดยใช้วิธีการสอนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาปัญหาการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ มาจัดทำเป็นเนื้อหาในแผนการสอน จำนวน 10 แผน แผนละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 20 คาบ แล้ว ทดลองความสามารถทางการเขียนหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า       

1. การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษของชั้นนิสิตปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ใช้วิธีการศึกษากลุ่มเดียวและวัดก่อนและหลังการทดลอง = The One-Group Pretest-Design เปรียบเทียบการทดสอบผลการทดสอบก่อนและหลังใช้สิ่งทดลอง ใช้สถิติ t-test) นิสิตส่วนใหญ่สามารถทำแบบทดสอบแบบปรนัยได้คะแนนดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 17.37 คะแนน จากเดิมค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 9.6 คะแนน มีค่า t ที่คำนวณได้เท่ากับ 16.14 มากกว่าค่า t ที่ได้จากตาราง คือ 2.45 แสดงว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01

3. วิธีการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    1) ปัญหาด้านโครงสร้างการเขียน ผู้สอนได้มีการติดตามงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและคอยให้ คำแนะนำเมื่อมีปัญหา

  2)  ปัญหาด้านไวยากรณ์ นิสิตสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเขียนภาษาต่างประเทศและภาษาไทยในเรื่อง เสียง สระ ตำ วลี พยัญชนะ ประโยค และนำไปเขียนได้อย่างถูกต้อง

     3) ปัญหาด้านคำศัพท์ นิสิตสามารถนำคำศัพท์ธรรมะไปเขียนได้ ใช้ศัพท์ได้เหมาะสมกับเรื่อง

     4) ปัญหาด้านการแต่งประโยคการเผยแผ่ นิสิตสมารถเขียนเรียบเรียงประโยคธรรมะสื่อความหมายเข้าใจได้ง่ายมาก การใช้ประโยคความซ้อนและประโยคเป็นภาษาอังกฤษตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่อง

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕