หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาทองศรี เอกวํโส ดร. และคณะ
 
เข้าชม : ๓๘๖๔ ครั้ง
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟังวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาทองศรี เอกวํโส ดร. และคณะ ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

 

ชื่อรายงานการวิจัย:  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟังวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสถานีวิทยุวัดสามพราน วัดนายโรงและวัดชลประทานรังสฤษฏ์

 

                      การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)   โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อศึกษาการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟังวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสถานีวิทยุวัดสามพราน วัดนายโรงและวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ฟังรายการวิทยุที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุชุมชน รวมทั้ง ๓ รายการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ไปสุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่เป็นตัวแทนกลุ่ม จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน  ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) 
                จากผลการวิจัยพบว่า 
         การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟังวิทยุชุมชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในด้านการประเมินผลการใช้สื่อวิทยุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยภาพรวม พบว่า  ส่วนใหญ่มีระดับการประเมินผลอยู่ในระดับมาก และในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะในการทำงาน ด้านสื่อมวลชน ของผู้จัดรายการธรรมะ และด้านความสามารถ ในการรับสื่อวิทยุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า อยู่ในระดับมากตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สื่อวิทยุชุมชนได้มีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก 
        การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับด้าน การศึกษาคุณภาพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน โดยภาพรวม พบว่า การประเมินคุณภาพการใช้สื่อวิทยุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านพุทธศาสนาต่อสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักการ แนวคิด ข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามีบทบาทต่อการเข้าไปช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขได้ นอกจากนั้นมีด้านหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนา ด้านพุทธศาสนาต่อเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ ส่วนด้านพุทธศาสนาต่อการเมือง  อยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการเมืองการปกครองในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จ มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในสังคม ขาดหลักธรรมาภิบาล และ/หรือหลักธรรมาธิปไตยเป็นฐานคิด ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน การนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการวางแผนเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
        การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับด้านปัญหาและอุปสรรคของการใช้สื่อวิทยุต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชนทั้งสามพื้นที่โดยภาพรวม พบว่า การนำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกือบทุกด้าน ได้สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพมาก  ส่วนสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ต้องตระหนักรู้ในการนำเสนอสื่อจะต้องมีการประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากกว่านี้  รวมทั้งระบบสื่อสารทางเทคโนโลยี ต้องใช้ทุกรูปแบบ ควรมีการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่ เพื่อให้เข้ากับสังคมยุคร่วมสมัย นอกจากนั้นควรใช้เวทีสื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับศาสนิกมากยิ่งขึ้น
 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕