หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ผศ.ลำยอง สำเร็จดี และ พระครูสิริรัตนานุวัตร (ผศ.ดร.)
 
เข้าชม : ๔๒๕๒ ครั้ง
การศึกษาพฤติกรรมการฟังวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชของพระสงฆ์และประชาชน
ชื่อผู้วิจัย : ผศ.ลำยอง สำเร็จดี และ พระครูสิริรัตนานุวัตร (ผศ.ดร.) ข้อมูลวันที่ : ๑๑/๑๑/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
 
 
 
วันสำเร็จการศึกษา :
 
บทคัดย่อ

                     การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการฟังวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชของพระสงฆ์และประชาชน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายผู้รับฟังรายการวิทยุ 2) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของกลุ่มผู้รับฟังรายการวิทยุ ในด้านของความถี่ในการรับฟัง ช่วงเวลาในการรับฟัง และ รูปแบบรายการที่รับฟัง 3)วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมและสังเคราะห์ได้กับรูปแบบรายการที่จัดอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการดำเนินการจัดรายการที่เหมาะสมกับผู้ฟัง

                ผลการวิจัยเชิงพฤติกรรมจากการตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้รับฟัง ข้อมูลเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของผู้รับฟังอันได้แก่ความถี่ และรูปแบบการจัดรายการที่ผู้ฟังต้องการ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ช่วงอายุที่ฟังมากที่สุด คือ 18-24 ปี  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า   มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อปี  และส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงานเอกชนที่รับฟังวิทยุ  ความถี่ที่รับฟัง คือ 1-5 วันต่อสัปดาห์  โดยฟัง 3-6 ชั่วโมงต่อวัน  เวลาที่นิยมฟังคือตั้งแต่ 8.30-21.00 น.  และปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการรับฟังสถานี 3 อันดับแรก คือ การมีผู้ดำเนินรายการที่เหมาะสม  ความชัดเจนของสัญญาณ และมีเรื่องราวบันเทิงที่ทันสมัยและเปิดเพลงใหม่ๆ   รูปแบบของรายการที่ผู้ฟังนิยมและเลือกรับฟัง 3 อันดับแรก คือ รายการที่ผสมผสานสาระและบันเทิงแต่เน้นบันเทิงมากกว่า  รายการที่เน้นรายการบันเทิง เพลง และรายการสันทนาการ และผสมผสานสาระและ 
บันเทิงโดยให้ความสำคัญเท่าๆ กัน จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยที่ได้นั้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดรายการในปัจจุบันของวิทยุสงฆ์นั้นยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการฟังของผู้ฟังมากนัก
         อย่างไรก็ตามทางเลือกหนึ่งที่สถานีวิทยุของพระสงฆ์สามารถเลือกมาประยุกต์ใช้ในรายการเพื่อตอบโจทย์ของสถานีและของสงฆ์ก็คือ  การเลือกใช้ ศึกษาบันเทิง(Edutainment) ที่เป็นการดำเนินงานที่มีเจตนาผสมผสานข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ ในด้านต่างๆ เข้ากับความบันเทิง  โดยมีเป้าหมายให้บุคคลได้คิด คำนึง รับรู้ และมีการประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่พึงประสงค์ของสังคม  โดยเป็นการชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ต้องการได้   ในการช่วยเหลือสังคม  หรือใช้ในการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของของสงฆ์  และผู้รับสารก็ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  น่าสนใจและได้นำเสนอความรู้ ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ฟังได้  ซึ่งก็ยังเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้ฟังที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ 
 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕