Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  ผอ.พระสอนศีลธรรม"มจร"รับโล่จาก"บิ๊กตู่"...
  วันครู!มอบโล่ผอ.ครูพระสอนศีลธรรม"มจร"...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๕ ส่วน ...
  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ( CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑...
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ: พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส...
  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ...
  ประกาศผู้ชนะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน ๗ รายการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...