Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  "กต.-มจร"จัดค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับยุวทูตความดีจากโรงเรียนต่างๆ...
  "อธิการบดี มจร"ชี้ยุค4.0! งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ท้าทาย...
  รองอธิการบดี มจร"แนะงานวิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์...
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!...
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"...
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกิจการต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
  ประกาศ "ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยูยา...
  (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตของงาน-ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2...
  ประกาศ "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" ครั้งที่ 2...
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ป.โท - ป.เอก ๓ ...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม...  
  คณะพุทธศาสตร์เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...