Untitled Document
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก...  
  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018...  
  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018 ...  
  อาราธนา/เรียนเชิญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ...
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล...
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา...
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์...
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก...
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า...
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา...
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการปฐมนิเทศคณะพุทธศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑...
  โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561...
  ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการขอกำหนดอัตรากำลัง (ลูกจ้างมีหมายเลข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ 3/2561...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศและข้อบังคับทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริหารร้านค้าในงานประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อและย้ายป้ายโครงเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกิจการต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
  ประกาศ "ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"...
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5...  
  คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...