Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560) ...
  รายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" คว้ารางวัล ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม...
  สถาบันวิปัสสนาธุระ ขออารธนานิมนต์พระวิปัสสนาจารย์เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐...
  ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” ...
  โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์...
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอนาคตรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย”...
  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560) ...
  รายการ "รู้ธรรมนำชีวิต" คว้ารางวัล ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม...
  สถาบันวิปัสสนาธุระ ขออารธนานิมนต์พระวิปัสสนาจารย์เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐...
  ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” ...
  โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์...
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอนาคตรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย”...
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน ๗ รายการ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...