หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


กฎหมาย

บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา


สรุปประเด็นกฤษฎีกา

พัฒนาการ พ.ร.บ. มจร

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง ฯลฯ


หน้าหลัก » ประกาศเรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศเรื่อง การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๔๒
  ตามความในข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ แห่งบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เอกสารประกอบ :
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕