หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU


scholarship databases
  ทุนทั้งหมด
  ทุนภายนอก
  ทุนต่างประเทศ
  ทุนวิจัยด้านคอมพิวเตอร์
  งบประมาณนอกงบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทุนการศึกษา » ทุนทั้งหมด » มหาวิทยาลัยเอกชนของใต้หวัน

 
มหาวิทยาลัยเอกชนของใต้หวัน

Taipei Medical University (TMU) กรุงไทเป ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของใต้หวันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓ คณะ และสถาบันบัณฑิตศึกษา (Graduate Institute) จำนวน ๑๓ สถาบัน รวมถึงโรงพยาบาลในเครือจำนวน ๓ แห่ง จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓/๒๕๕๔ โดยแบ่งทุนออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

  ๑. ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  จำนวน ๒๐ ทุน
  ๒. ทุนวิจัยสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก (Followship) จำนวน ๖๕ ทุน

              ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครทุน สามารถดูได้ที่ เว็ปไซต์ http://io.tmu.edu.tw

ที่มา http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php

ประกาศวันที่ : 03 มี.ค. 2010


 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕