หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นางสาวอรทัย มีแสง
กระบวนการแก้ปัญหาจากระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในส่วนราชการไทยด้วยพุทธบูรณาการ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...พันเอก ณรงค์ ครองแถว
วิเคราะห์วิถีสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเถรวาท (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นายสิริมงคล อุ่นใจ
วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจเชิงพุทธบูรณาการ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นางตวงเพชร สมศรี
การพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...องสรภาณอนัมพจน์ (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว/ศรีวิชา)
แนวคิดเรื่องการข้ามพ้นความเป็นศาสนาของพุทธทาสภิกขุ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)) ...นายมนตรี เพชรนาจักร
รูปแบบการปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นางสาวอินทิรา นวสัมฤทธิ์
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสังคมนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)) ...พระมหาดวงเด่น ฐิตญญาโณ (ตุนิน)
ศึกษาการพยากรณ์กับกับการให้คำปรึกษาเชิงพุทธเพื่อบำบัด ความเครียดของผู้มารับบริการจากสมาคมโหรภาคเหนือ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นายสาคร สังฆะณา
รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ (พุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นายปกรณ์ มหากันธา
สื่อการสอนธรรมแบบรายบุคคลและสัมฤทธิผลของสื่อการสอนธรรมแบบรายบุคคล (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ...พรรณนา จาตุรพาณิชย์
การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์โสตัพพมาลินี (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด คมฺภีรญาโณ)
รูปแบบการปรึกษาเชิงพุทธตามหลักกัลยาณมิตร(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นายประทีป พืชทองหลาง
การจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการแนวพุทธ: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิง จ.เชียงใหม่ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)) ...นางสาวกันยารัตน์ รินศรี
วิเคราะห์แนวคิดเรื่องธาตุในพุทธปรัชญาเถรวาท(พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต) ...พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ (ชูศรี)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕