หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ...พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย (อ่อนสี)
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ...วิภา แตงไทย
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ...เมตตา เจริญโพธิ์
การประยุกต์ใช้หลักธรรมเชิงพุทธของผู้บริหารในการบริหารงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ...พระมหาสุชิน วชิรญาโณ (เชยผลบุญ)
การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ วรปญฺโญ)
การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระสมจิตร ญาณวีโร (บุญปก)
การบริหารหลักสูตรนักธรรมในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ศุภเดช สุภกิจฺโจ)
การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ วรปญฺโญ)
ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวัดในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระอธิการเฉลิม นิสฺสโร (ใจเย็น)
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระครูสมุห์สายัน ยุตฺติโก (จุลปาน)
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระสุทิน อธิปญฺโญฃ (สุดวิจิตร)
ประสิทธิผลการอบรมสั่งสอนบรรพชิตและคฤหัสถ์ของวัดในอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ( สาขาการจัดการเชิงพุทธ ) ...พระใบฎีกาสุวรรณ สนฺตมโน (เพ็ชรรัตน์ )
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) ...พระมนตรี จนฺทธมฺโม (รักยิ้ม)
หลักการพึ่งตนเองเชิงพุทธบูรณาการในสังคมไทย ...พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ (ศิริวรรณ)
The Buddha-Nature in Theravāda Buddhism and Mahāyāna Buddhism: A Comparative Study Doctor of Philosophy ...Bhikkhunī Nguyen Thi Kim Tuyen
                                          ๑๐     ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕