หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา: กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ...นางณภัค ศิวเมธากุล
การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและความตายของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ในเขตบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ...นางสาวแก้วตา เดื่อมคั้น
การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์ในพุทธศาสนาเถรวาท ของชาวพุทธ : กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมวัดราชสิงขร ...พระมหาวิเชียร เขมวีโร (ทั่วกลาง)
การสร้างชุดกิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อการจากไป โดยการเจริญ พุทธานุสติกรรมฐาน อันจะนำไปสู่การลดความกลัวตาย ศึกษาเฉพาะ ผู้ที่อาศัยในเขตภาษีเจริญ ...นายสมเกียรติ เจียรอุทัยธำรงค์
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารความเครียดในองค์กร ...นางชนิกา ภูวดิษยคุณ
ทัศนคติต่อความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษานิสิต ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัด กาญจนบุรี ...พระมหาสุพรต ธมฺมาราโม (สมศิริ)
การรับรู้หลักโภชนาการในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาชาวพุทธที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...นายบดินทร์ จิตต์เจริญ
การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตบุญกุศลของนิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตายหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...นางอาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสุญญตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท :กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...พระดนัย ธมฺมาราโม (แก้วโต)
ประสบการณ์ทางจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการบำบัดด้วยพลังจิตตามแนวพุทธ ...นางยุวดี พนาวรรต
ผลการใช้โปรแกรมการฝึกจัดการความโกรธตามแนวพุทธวิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกรุงเทพมหานคร ...นางสาวอัจจิตา ใจวารี
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ :กรณีศึกษาผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาล ราชวิถี ...นางเสาวนีย์ ฤดี
พุทธวิธีในการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขของไทย ...บรรพต ต้นธีรวงศ์
การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน ...จ่าสิบเอกวิเชียร นามการ
การศึกษาวันธรรมสวนะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ...พระครูเกษมศีลาภรณ์ (บัญญัติ แน่นกระโทก)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔     ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕