หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)
การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท
การพัฒนาภาวะผู้นาของพระสังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 15 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระมหานพพล กนฺตสีโล (สายสินธุ์)
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย)
การพัฒนาการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร)
กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร)
การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ)
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก)
การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)
การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร)
การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร)
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 14 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์  ภทฺทปญฺโญ)
การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม)
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)) ...พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)
ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา)) ...พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ (ฉลอง)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕     ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓    ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒    ๑๙๓    ๑๙๔    ๑๙๕    ๑๙๖    ๑๙๗    ๑๙๘    ๑๙๙    ๒๐๐    ๒๐๑    ๒๐๒    ๒๐๓    ๒๐๔    ๒๐๕    ๒๐๖    ๒๐๗    ๒๐๘    ๒๐๙    ๒๑๐    ๒๑๑    ๒๑๒    ๒๑๓    ๒๑๔    ๒๑๕    ๒๑๖    ๒๑๗    ๒๑๘    ๒๑๙    ๒๒๐    ๒๒๑    ๒๒๒    ๒๒๓    ๒๒๔    ๒๒๕    ๒๒๖    ๒๒๗    ๒๒๘    ๒๒๙    ๒๓๐    ๒๓๑    ๒๓๒    ๒๓๓    ๒๓๔    ๒๓๕    ๒๓๖    ๒๓๗      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕