หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
The Revival of Therav?da Buddhism and Its Contribution to Nepalese Society(๒๕๔๙) ...Phra Sujan Maharjan
การศึกษาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวความคิดทางการเมือง ของเพลโต กับของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)(๒๕๔๙) ...พระสานนท์ จรณธมฺโม (เตี้ยนวน)
ความกตัญญูกตเวทีในฐานะคุณธรรมค้ำจุนสังคมจากมุมมองพระพุทธศาสนา(๒๕๔๙) ...พระครูศรีสุตโสภณ (เงิน ชาตเมธี)
โยชนามูลกัจจายนะ ปริเฉทที่ ๓ – ๔(การก – สมาส) : การตรวจชำระและศึกษา (๒๕๔๙) ...พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ (คำตลบ)
ผลของการปฏิบัติสมาธิที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ :กรณีศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาทวัดโสมนัสวิหาร(๒๕๕๑) ...นางสุธรรมมา วรนาวิน
ศึกษาการใช้วาจาเพื่อการสร้างสรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท(๒๕๕๑) ...นายธนัชกร กีรติเสถียร
โยชนามูลกัจจายนะ ปริเฉทที่ ๑ - ๒ (สนธิ – นาม) : การตรวจชำระและศึกษา (๒๕๔๙) ...พระมหาพร้อมเพรียง ภูริญาโณ (เสาร์สูงเนิน)
การบริหารและรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เยาวชนของวิทยุชุมชน วัดสามพราน จังหวัดนครปฐม (๒๕๔๙) ...พระศรีอาริยะ ปิยสีโล
ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเกี่ยวกับการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย : กรณีศึกษาประเด็นที่สัมพันธ์กับหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา(๒๕๕๑) ...นางสาวณัฐวดี วงษ์วรเทวา
การบริหารปัจจัย : กรณีศึกษาพระทัพพมัลลบุตรเถระ(๒๕๕๑) ...พระสามารถ กนฺตวีโร (พานทอง)
การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท(๒๕๕๑) ...พระมหาอุบล จรธมฺโม (ดวงเนตร)
yatana: A Study of the Twelve ?yatanas and TheirParallels in Human Anatomy as Understood byModern Science(๒๕๕๑) ...Ms. Apiramon Damrongsiri
ศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องดินที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒๕๔๙) ...นางสาวฐีติ วสุพรรุจี
การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลต่างๆ ของล้านนา(๒๕๔๙) ...พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)
การรับรู้บทบาทของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี(๒๕๕๑) ...พันโท วีรพล แพทย์ประสิทธิ์
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘     ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕