หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตวินิบาตกรรม-ตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ( ๒๕๔๙ ) ...พระธิติวุฒิ จนฺทโสภโณ (หมั่นมี)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระพุทธเจ้าในอนาคตของสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี พระศรีอริยเมตไตรยใน พระพุทธศาสนามหาเถรวาท ( ๒๕๔๙ ) ...นางสินีนาท วิจิตราการลิขิต
ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในบทอาขยาน (๒๕๔๙) ...พระมหาลำดวน วรปญฺโญ (พุทพิมพา)
ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี)(๒๕๔๙) ...พระมหาศักดิ์พิชิต ฐานสิทฺโธ (ชัยดี)
การเผยแผ่พุทธธรรมของพระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต)(๒๕๔๙) ...พระมหาบุญหลาย ถาวโร (สร้างนานอก)
การศึกษารูปแบบและกระบวนการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนา-เถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีอธิกรณสมถะ ๗ และ กฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕(๒๕๕๐) ...นายอธิเทพ ผาทา
การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)(๒๕๕๐) ...พระณรงค์ กิตฺติธโร (เด่นประเสริฐ)
การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องนิพพานในพระพุทธศาสนา เถรวาท มหายานนิกายโตคาจารและวัดพระธรรมกาย ( ๒๕๔๙ ) ...พระมหาทองคูณ ธีรปญฺโญ (ขนันไทย)
กัจจายนสุตตนิเทส กัณฑ์ที่ ๑-๒ (สนธิและนาม) : การตรวจชำระและศึกษา(๒๕๕๐) ...พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (เข็มสันเทียะ)
การศึกษาวิเคราะห์กำเนิดและพัฒนาการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในสัมยรัตนโกสินทร์ (๒๕๕๐) ...พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์)
การประยุกต์ใช้วาจาสุภาษิตที่ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ( ๒๕๔๙ ) ...พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป (คำนนท์)
ศึกษาเปรียบเทียบหลักวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระไตรปิฏก กับแนวปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ( ๒๕๔๙ ) ...พระสมบัตร ฐิตญาโณ (สุขประเสริฐ)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพิธีฌาปนกิจศพในพระพุทธศาสนา:ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านวังชัย ( ๒๕๔๙ ) ...พระมหาวีระศิลป์ ฉนฺทโก(แสนลุน)
Youisomanasikāra : A Case Study of Practices In Wat Khao Sanamchai ( ๒๕๔๙ ) ...Phra Kittisak Thitisampanno Thamasaran
ความพึงพอใจต่อการเผยแผ่ธรรมในวันธรรมสวนะของพุทธศาสนิกชน:กรณีศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ( ๒๕๔๙ ) ...พระครูปลัดศิริวัฒน์ สญฺญจิตฺโต(วิชาผา)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓     ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕