หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเมถุนธรรมในพระวินัยปิฎก (๒๕๔๕) ...พระมหาวสันตการณพิรุณ ปญฺญาวโร (วงศ์กา)
การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความสุขในทฤษฎีจริยศาสตร์ของจอห์น สจ็วต มิลล์ กับพุทธจริยศาสตร์ (๒๕๔๕) ...พระมหานิยม อิสิวํโส (หาญสิงห์)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่องการประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการบำรุงรักษาจิตผู้ป่วย (๒๕๔๕) ...พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท (บำรุงแคว้น)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา (๒๕๔๕) ...พระมหานิรันดร์ ธีรปญฺโญ (ปัญญาธีระสกุล)
การศึกษาชีวิตและงานของพระราชพุทธิญาณ (กุศล คนฺธวโร) (๒๕๔๕) ...พระครูปลัดเจริญ ฐิตปุญฺโญ (ยากรณ์)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสุญญตาในคัมภีร์มหายาน : ศึกษาเฉพาะที่ปรากฏในคัมภีร์วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร (๒๕๔๕) ...พระมหาวิเชียร ชุตินฺธโร (เส้นทอง)
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจิตกับกายในปรัชญาของเรเนเดส์การ์ตส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท (๒๕๔๕) ...พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒเนเมธี (พันธ์ศรี)
พระพุทธศาสนากับการเมือง : กรณีศึกษาการปฏิบัติตนของนักการเมืองไทยในปัจจุบัน (๒๕๔๕) ...นางมยุรา อุรเคนทร์
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการสงเคราะห์บุตรและภรรยาในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒๕๔๕) ...พระมหาสุชาติ นาถกโร (บวกขุนทด)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธจริยศาสตร์กับโทษประหารชีวิต (๒๕๔๕) ...พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย (ติวาปี)
ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาชีวิตไทยในกวีนิพนธ์กรุงรัตนโกสินทร์ (๒๕๔๕) ...พระมหาเทอด ญาณวชิโร (วงศ์ชะอุ่ม)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์อุปมากถาในมิลินทปัญหา (๒๕๔๕) ...พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน (กฤษวี)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของหมอชีวกโกมารภัจ ที่ปรากฎในคัมภีร์ (๒๕๔๕) ...นางสาวเกศินี ลิ่มบุญสืบสาย
การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประพฤติวุฏฐานวิธีในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒๕๔๕) ...พระมหาไพทูล อตฺถวํโส (วงศ์อามาตย์)
AN ANALYTICAL STUDY OF THE ROLES PLAYED BY PHRA VINAYADHRA IN VINAYAPITAKA : A CASE STUDY OF PHRA UPÂLÎ THERA AND PHRA PATÂCÂR (๒๕๔๔) ...Kritsana Raksachom
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒     ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕