หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การศึกษาชีวิตและผลงานด้านวรรณกรรมพระพุทธศาสนาของสมณะเสวียนจั้ง (พระถังซัมจั๋ง) (๒๕๔๗) ...นางสาวอุษา โลหะจรูญ
การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาความรักในพุทธปรัชญาเถรวาท และงานเขียนเรื่องซิมโพเซี่ยมของเพลโต (๒๕๔๗) ...พระอำนาจ เขมปญฺโญ (ยอดทอง)
ปัญญาสชาดก เรื่องที่ ๘-๒๗ : การตรวจขำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์ (๒๕๔๖) ...พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร (คำกมล)
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีนิคหกรรมในพระวินัยปิฎกกับกฎนิคหกรรมของมหาเถรสมาคม (๒๕๔๖) ...พระมหาอุดม สารเมธี (สารบรรณ)
การศึกษาเรื่องแม่ในวรรณคดีบาลี (๒๕๔๖) ...พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน (แก้วโกฎ)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา (๒๕๔๗) ...พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ)
ศึกษาวิเคราะห์ ...นายอภิราษฎร์ ปรีชาจารย์
การศึกษาหลักการและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุธรรมยานเถร (ครูบาอินทจักรรักษา) (๒๕๔๗) ...พระมหาศรีญญู ปญฺญาธโร (นุชมิตร)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการระลึกชาติในพระสุตตันตปิฎก (๒๕๔๖) ...พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ (อินทจักร์)
ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณกรรมของไม้ เมืองเดิม (๒๕๔๖) ...พระมหาคลองธรรม ธมฺมาโภ (โอชาผล)
ศึกษาวิเคราะห์การตีความและวิธีการสอนธรรมะของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๒๕๔๖) ...พระมหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญ (สุปัญบุตร)
ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค เรื่องที่ ๙-๑๑ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์ (๒๕๔๖) ...พระมหาจรัญ อุตฺตมธมฺโม (บัวชูก้าน)
การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ลลิตวิสตระ (๒๕๔๖) ...นางสาวศศิวรรณ กำลังสินเสริม
การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระอภิธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (๒๕๔๖) ...นางกัณห์ทิพย์ ชลวิสุทธิ์
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมในพระวินัยปิฏกับกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายไทย (๒๕๔๖) ...นายอธิราช มณีภาค
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕    ๑๖๖    ๑๖๗    ๑๖๘    ๑๖๙    ๑๗๐    ๑๗๑    ๑๗๒    ๑๗๓    ๑๗๔    ๑๗๕    ๑๗๖    ๑๗๗    ๑๗๘    ๑๗๙    ๑๘๐    ๑๘๑    ๑๘๒    ๑๘๓     ๑๘๔    ๑๘๕    ๑๘๖    ๑๘๗    ๑๘๘    ๑๘๙    ๑๙๐    ๑๙๑    ๑๙๒      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕