หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
แบบจำลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) ...วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...ณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์
รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...พัฒนสรณ์ เกียรติฐิติคุณ
รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีตำรวจเพื่อ ประชาชน(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...ไพวัลย์ พรหมนา
ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...ประพันธ์ นึกกระโทก
รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี(พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...เสนอ อัศวมันตา
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...คติยา อายุยืน
การพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...อัจฉรา หล่อตระกูล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวพระพุทธศาสนา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...สุทธญาณ์ โอบอ้อม
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...อากาศ อาจสนาม
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)) ...ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน)
การพัฒนาภาวะผู้นำในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)) ...สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒     ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕