หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การพัฒนาศักยภาพของพระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร)
การบริหารจัดการวัดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร)
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 14 (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์  ภทฺทปญฺโญ)
การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)) ...พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม)
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)) ...พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี)
ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา)) ...พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ (ฉลอง)
การวิเคราะห์ทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)) ... พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส)
การวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธบริหารการศึกษา)) ...พระมหาญาณวัฒน์ ิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์)
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (การบริหารการศึกษา) ...สลิลทิพ ชูชาติ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ (การบริหารการศึกษา) ...พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย)
การจัดการเรียนการสอนของครูสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (การบริหารการศึกษา) ...พระครูสังฆรักษ์วินัย ปาสาทิโก (วงษ์สุเทพ)
การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (การบริหารการศึกษา) ...ทิพยาพัศ คลังแสง
ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (การบริหารการศึกษา) ...ณฐยา ราชสมบัติ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียน สัตยาไส จังหวัดลพบุรี (การบริหารการศึกษา) ...เกรียงไกร จันทะแจ่ม
การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (การบริหารการศึกษา) ...พระอธิการสุวิทย์ ชาตเมโธ (งามสังเกตุ)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔     ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕