หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีตามหลักพระพุทธศาสนา ...นางสาวเพ็ญแข บัวภา
การประยุกต์หลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ...พระชัยณรงค์ วิทิโต (ร่องมะรุด)
การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) กับ พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ...พระวงศ์แก้ว วราโภ (เกษร)
ศึกษาความเชื่อเรื่องบุญและบาปในเทศนาพระมาลัยสูตรที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ...พระสุพจน์ กลฺยาณธมฺโม (ภาพสิงห์)
บทบาทพระสังฆาธิการกับการบริหารวัดโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ...พระสุภาพ อภิชาโต (โทนหงส์สา)
ศึกษาวิธีการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานเพื่อการแก้ปัญหากามราคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท ...พระนัฐวุฒิ สิริจนฺโท (ศรีจันทร์)
ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนธรรมศึกษาของนักเรียนในเขตตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ...พระมหาสุรชาติ สิริเตโช
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ...พระครูสมุห์อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อค่านิยมและผลกระทบของการดื่มสุราและแนวทางแก้ปัญหาตามหลักพุทธจริยธรรมของชาวพุทธในชุมชนพระลับและชุมชนชัยณรงค์-สามัคคี เทศบาลนครขอนแก่นเขต ๒ ...พระไพศาล จนฺทธมฺโม (วงศ์ภูงา)
ความเชื่อของประชาชนที่มีต่อพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงวัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ...พระโกวิท โกวิโท (สร้างวัด)
แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของวัดป่าดอนเย็น ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ...พระครูอุดมกิจจานุยุต ฐานุตฺตโร (เพ็งพันธ์)
ศึกษาวิธีการและผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลวุฒ(เครื่อง สุภทฺโท) ...พระวีระชาติ อคฺคปญฺโญ (ดวงเสนาะ)
การศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในบทสูตรขวัญอีสานเพื่อการดำเนินชีวิต ...พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท (ก่ำชัยภูมิ)
การนำหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช ...พระลอน เขมจิตฺโต (แก)
การนำหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ มาใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ... พระบุญฤทธิ์ ทีปงฺกโร (หนูยิ้มซ้าย)
                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖     ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕