หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูปลัดวิโรจน์ สญฺญโม (คชทอง)
 
เข้าชม : ๔๕๘ ครั้ง
ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร)
ชื่อผู้วิจัย : พระครูปลัดวิโรจน์ สญฺญโม (คชทอง) ข้อมูลวันที่ : ๒๙/๐๘/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูโกศลธรรมาภิมณฑ์, ดร.ป.ธ.๔,พธ.บ.MA., Ph.D.(Ling)
  ดร.อธิเทพ ผาทา, ป.ธ.๔,พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
  : ผศ.บรรจง โสดาดี, น.ธ.เอก, พธ.บ. (ปรัชญา), ศศ.ม.(ปรัชญา)
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๖.
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์  (ทองคำคมฺภีโร)  มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ  คมฺภีโร)  และ เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์   (ทองคำ   คมฺภีโร)ของประชาชนในเขตตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์วิธีวิจัยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ และลงเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลหลักและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติในเขตชุมชนตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 

       การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การฝึกหัดจิต อบรมจิตให้สงบสงัดจากกิเลส ความวุ่นวาย  และพัฒนาปัญญาให้สามารถดับทุกข์ได้ ความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ ลดละความวุ่นวายทางกายและจิตใจ พัฒนาจิตปัญญาให้ประเสริฐสูงส่งขึ้น จิตที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาดีแล้วย่อมมีความสงบสุข เข้มแข็ง นำมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกประเภทและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเองการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาทยึดหลัก มหาสติปัฏฐาน คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง การมีสติกำกับดูสิ่งต่างๆ และความเป็นไปทั้งหลาย  โดยรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในประเทศไทยที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่  พอง –  กลุ่มยุบ กลุ่มอานาปานสติ  กลุ่มพุท - โธ  กลุ่มสัมมาอรหัง  และกลุ่มนาม – รูป

       พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์  เป็นพระสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในเถรภูมิผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานดังจะเห็นจากผลงานในด้านการเผยแผ่วิปัสสนา  โดยได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเป็นผู้มีความหนักแน่นในหลักปฏิสันฐารมีความชำนาญในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  เป็นผู้มีจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีเมตตาธรรมที่ประเสริฐ ความเป็นผู้รู้วาระจิตของบุคคล รู้จักใช้กุศโลบายในการสั่งสอนท่านมีแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามสายพอง-ยุบบนพื้นฐานของหลักสติปัฏฐานในพระพุทธเถรวาท คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผู้ปฏิบัติ  โดยมีวิธีการดังนี้  การกำหนดลมหายใจ การกำหนดอริยบถเดิน  ยืน  นั่ง  นอน   การพิจารณาถึงความสุขทุกข์ขณะฝึกปฏิบัติ และ การกำหนดสภาวะของจิตตามอารมณ์ที่มากระทบ

         ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของพระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์  จากการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามได้ผลเป็นดังนี้ในด้านการพัฒนากาย คือการจัดการทางกายภาพ ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุได้ถูกต้องขึ้น  พบว่าประชาชนมีพัฒนาการอยู่ในระดับมากที่สุด  ในด้านการพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมโลกได้ด้วยดี มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์สังคม พบว่าประชาชน มีพัฒนาการอยู่ในระดับมากที่สุด  ในด้านการพัฒนาจิต คือ การที่มีจิตมั่นคง เข้มแข็งอดทน สะอาดบริสุทธิ์ สงบร่มเย็น มีความสุขในการใช้ชีวิต พบว่าประชาชนมีพัฒนาการอยู่ในระดับมากที่สุด  ในด้านการพัฒนาปัญญา คือ มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ ฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อิสระ หลุดพ้น   พบว่าประชาชนมีพัฒนาการอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕