หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูสังฆรักษ์บุญใส รตนปุตฺโต (สามา)
 
เข้าชม : ๑๔๓ ครั้ง
การปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ชื่อผู้วิจัย : พระครูสังฆรักษ์บุญใส รตนปุตฺโต (สามา) ข้อมูลวันที่ : ๒๔/๐๙/๒๐๑๓
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการคณะสงฆ์)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ป.ธ.๓, พธ.บ., M.E.d., Ph.D.
  พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ป.ธ.๓ พธ.บ. M.A.
  ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ป.ธ. ๔,พ.ม., พธ.บ., พธ.ม.,Ph.D.
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๔
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

  การศึกษาเรื่อง การปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา    จังหวัดนนทบุรี ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาการปลูกฝังศีลธรรมและ คุณธรรม  นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบการปลูกฝังศีลธรรม และคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจำนวน        ๒๕๐ คน ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan แบ่งตามสัดส่วนของนักเรียนในแต่ละชั้นปี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบค่าที (t-test)  และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: F-test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สถิติสำเร็จรูป

                            ผลการวิจัยพบว่า 

                            ๑.   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าอยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง ๓ ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ   และด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความประหยัด ด้านความกตัญญูกตเวที และด้านความมีระเบียบวินัย ตามลำดับ

                            ๒.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามเพศโดยการทดสอบค่าที (t-test) โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

                            ๓.   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศีลธรรม และคุณธรรม และโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยภาพรวม สรุปผลได้ดังนี้

                            ๑)   จำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

                            ๒)  จำแนกตามบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศีลธรรมและ คุณธรรม โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความกตัญญูกตเวที  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ด้านความประหยัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

                            ๓)  จำแนกตามโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕