หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นางสาววิไลรัตน์ พฤกษาภิรมย์
 
เข้าชม : ๑๖๒ ครั้ง
ความเป็นกัลยาณมิตรของผู้ประเมินภายนอกตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร(๒๕๔๘)
ชื่อผู้วิจัย : นางสาววิไลรัตน์ พฤกษาภิรมย์ ข้อมูลวันที่ : ๒๑/๐๘/๒๐๑๐
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีธรรมานุวัตร
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
  พ.อ.ดร.วีระ วงศ์สรรค์
วันสำเร็จการศึกษา : 22 กุมภาพันธ์ 2548
 
บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและวิจัยเชิงวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อศึกษาความเป็นกัลยาณมิตรของ ผู้ประเมินภายนอก ตามความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต เขตละ 1 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิม เลขคณิต (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC เพื่อหาระดับความคิดเห็น ความคาดหวัง และการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า
หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกัลยาณมิตร คือ การคบมิตรแท้ มิตรเทียม การคบบัณฑิต กัลยาณมิตตธรรม พรหมวิหารธรรม สัปปุริสธรรม สังคหวัตถุ และโยนิโสมนสิการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่า สถานศึกษามีความ รู้สึกเครียดก่อนการประเมินภายนอก ร้อยละ 80 ระหว่างการประเมินภายนอกมีความรู้สึกสบายใจ เข้าใจบทบาทของผู้ประเมินภายนอก ร้อยละ 95 และหลังการประเมินภายนอกมีความเข้าใจสบายใจและได้รับประโยชน์จากการให้คำแนะนำของผู้ประเมินภายนอก ร้อยละ 98 โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ให้ความสำคัญด้านวัยวุฒิของผู้ประเมินภายนอก และต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป ผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหวัง และความคิดเห็นต่อตัวผู้ประเมินภายนอกในความเป็นกัลยาณมิตรอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความคิดเห็นต่อตัวผู้ประเมินภายนอกพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้น 3 รายการ ได้แก่ 1. การเขียนรายงานให้ตรงสภาพจริง และชัดเจนเข้าใจง่าย 2. รู้สึกสบายใจอยากสนทนาหรือไต่ถามด้วย 3. เมื่อผู้ประเมินจากไปรู้สึกระลึกถึงด้วยความประทับใจ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Download : 254808.pdf

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕