หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์
 
เข้าชม : ๒๓๗ ครั้ง
การวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของ พระอาจารย์สุบิน ปณีโต
ชื่อผู้วิจัย : พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์ ข้อมูลวันที่ : ๑๖/๐๒/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ธรรมนิเทศ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บุญเลิศ โอฐสู
  พระมหากฤษณะ ตรุโณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          วิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต” มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดการเผยแผ่หลักธรรม ของ พระอาจารย์สุบิน ปณีโต และการเผยแผ่หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ๒) เพื่อวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและลงภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต้องการทราบแบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต

             ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดนักเผยแผ่หลักธรรมที่ดีต้องสร้างบุคลิกภาพที่น่าเคารพเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นหรือผู้ฟัง ยึดหลักของพระพุทธเจ้า ผู้ถือประมาณในธรรม ทำให้บุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญาเห็นสารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ

           แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต นั้นได้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่หลักธรรม โดยได้นำหลักการแนวคิด การเผยแผ่หลักธรรมที่ทำกันสืบมาตั้งแต่ยุคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงยุคปัจจุบัน มาประยุกต์เผยแผ่หลักธรรมให้เข้ากับชุมชน พร้อมกับต้องใช้วิธีการสื่อสารให้ทันกับยุคสมัย โดยการนำแนวคิดทางด้านตะวันตกมาประยุกต์ด้วย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และยังได้ผสมผสานหลักธรรมให้มีการตอบรับได้กับสังคมยุคการสื่อสาร ใช้สื่อใหม่ ที่กระตุ้นความต้องการที่ไม่เพียงพอ ยิ่งพัฒนามาก ยิ่งมีความต้องการมาก ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคม แนวทางที่ดีจึงเป็นแนวทางของพุทธเศรษฐศาสตร์ที่ได้เข้ามาแก้ไขให้ปัญหาต่างๆ ในความต้องการให้อยู่ในหลักความพอเพียง ทำให้คนในสังคมมีการเอื้ออาทร มีความเห็นแก่ตัวเบาบางลงไปบ้าง ในการเป็นอยู่ร่วมกัน

          การวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต พบว่า แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต โดยใช้หลักธรรมะเข้าไปสอดแทรก ในการเผยแผ่หลักธรรมที่เด่นชัด ความมีเมตตาพรหมวิหารของท่านเป็นเบื้องต้น อันเป็นต้นทุน ที่จะโน้มน้าวสอนให้คนในชุมชนเชื่อและปฏิบัติตาม ด้วยการ พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส, เป็นต้น เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในมโนธรรมให้คนในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สวัสดิการของกลุ่มก็สามารถนำมาใช้สอย เก็บออม หรือทำการลงทุน มีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านความซื่อสัตย์ ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การช่วยเหลือแบ่งปัน ความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นผลมาจากที่พระอาจารย์สุบิน ได้กำหนดโครงสร้าง กฎระเบียบต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน นำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาทำให้กลุ่มมีความยั่งยืนและเกิดเป็นระบบวัฒนธรรมที่รับรู้และรับทราบเกิดขึ้นในชุมชนโดยอัตตโนมัติ

          ท่านพระอาจารย์สุบิน ปณีโต มีทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ศาสตร์ เป็นวิชาความรู้ ส่วนศิลปะ คือ เทคนิควิธีการของท่านที่ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมะมีทั้งหลักปริยัติ และปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษาการวิเคราะห์แบบแผนการเผยแผ่หลักธรรมส่งเสริมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต จึงเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสู่สังคมโลกปัจจุบันและสามารถนำไปศึกษาและปฏิบัติได้

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕