หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » จิรภา หวังนิตย์สุข
 
เข้าชม : ๒๖๓ ครั้ง
การศึกษาการเปิดรับสื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย : จิรภา หวังนิตย์สุข ข้อมูลวันที่ : ๑๖/๐๒/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(ธรรมนิเทศ)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  บำรุง สุขพรรณ์
  พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๙
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธวิธีการสื่อสาร
(๒) เพื่อศึกษาแนวคิดการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (๓) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากผู้เข้าชมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๐๐ คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS พบว่า

             แนวคิดพุทธวิธีการสื่อสารซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นปฐมบุรุษในการสื่อสาร ทรงมีวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน มุ่งให้รู้จักความจริงของสิ่งทั้งหลายและวิธีการปฏิบัติเพื่อดับเหตุแห่งความทุกข์ด้วยหลักอริยมรรค โดยใช้รูปแบบและวิธีการเผยแผ่ที่เหมาะสมต่อบุคคล สภาวะแวดล้อมและยุคสมัย ทรงใช้หลักเหตุผลโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเกิดศรัทธาประพฤติตามคำสอนเพื่อดับเหตุแห่งความทุกข์ จนได้รับโลกุตตรสุข เรียกว่า นิพพาน

             สำหรับแนวคิดการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สอนให้มีสัมมาทิฏฐิ ใช้ปัญญานำศรัทธา หลักพุทธธรรมที่นำมาเผยแผ่ล้วนมาจากพระไตรปิฎก หลักธรรมที่ท่านใช้มีความสำคัญดังที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า “ธรรมกำมือเดียว” ได้แก่ สุญญตาหรือความว่าง ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ส่วนหลักปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นมรดกที่ท่านขอให้มนุษย์ทุกคนช่วยกันสืบสานเพื่อสร้างสันติภาพถาวรให้เกิดขึ้นแทนที่วิกฤตการณ์ถาวรบนโลก คือ (๑) ทำความเข้าใจหัวใจของศาสนาของตน (๒) ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา (๓) ช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม ปัจจุบันผลงานการเผยแผ่
พุทธธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการจัดการและสืบสานปณิธานผ่านหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

             ส่วนการเปิดรับสื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ พบว่า กลุ่มผู้เข้าชมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๒๑-๓๕ ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน อนึ่ง การเปิดรับสื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของผู้เข้าชมหอจดหมายเหตุ มีการเปิดรับสื่อผ่านสื่อใหม่ (สื่อสังคมออนไลน์) มากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้บริการของหอจดหมายเหตุ เพื่อเข้าชมภาพเขียนและสถาปัตยกรรม การนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน คือความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีวัตถุประสงค์ต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมากที่สุด ผู้เข้าชมมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และมีทัศนคติต่อการเปิดรับสื่อการเผยแผ่โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

          ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้เข้าชมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งมีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมีทัศนคติต่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ ส่วนการสืบสานตามหลักปณิธาน ๓ ประการของหอจดหมายเหตุ ควรเพิ่มการเผยแผ่การสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นปณิธานซึ่งผู้เข้าชมให้ความสนใจที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันน้อยที่สุด นอกจากนี้ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์และ
สื่อทีวี รวมถึงรูปแบบการเผยแผ่ในเชิงรุก เพื่อแก้ไขอุปสรรคในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕