หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง
 
เข้าชม : ๓๒๔ ครั้ง
รูปแบบของระบอบการปกครองที่พึงประสงค์ ตามหลักพุทธธรรม
ชื่อผู้วิจัย : นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ข้อมูลวันที่ : ๐๘/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระสุธีธรรมานุวัตร
  วัชระ งามจิตรเจริญ
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๗
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบของระบอบการปกครองที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบอบการปกครองทางรัฐศาสตร์ ๒) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองการปกครองในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อเสนอรูปแบบของระบอบการปกครองที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา และมีลักษณะเป็นพุทธธรรมเชิงประยุกต์

ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการปกครองทางรัฐศาสตร์มีความซับซ้อน และต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน การรักษารูปแบบของระบอบการปกครองจะต้องมีกระบวนการทางการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับเป้าหมายของระบอบการปกครอง ๒) พระพุทธศาสนาเถรวาทให้ความสำคัญแก่หลักการคือธรรม มากกว่าให้ความสำคัญแก่รูปแบบของระบอบการปกครอง เนื่องจากธรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ปกครองยอมรับ ยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดเรื่องอำนาจอันชอบธรรม สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหลักนิติธรรมยังสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอีกด้วย ๓) รูปแบบของระบอบการปกครองที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรมเป็นผลจากการบูรณาการหลักการในระบอบประชาธิปไตยเข้ากับหลักพุทธธรรม เรียกว่า "ธัมมิกประชาธิปไตย” อันประกอบด้วยหลักการสำคัญได้แก่ อำนาจอันชอบธรรม สิทธิเสรีภาพภายใต้ขอบเขตศีลธรรมอันดีงาม ความเสมอภาค และหลักนิติธรรม ในระบอบการปกครองรูปแบบนี้ผู้ปกครองต้องมีคุณภาพ ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองสัมพันธ์กันโดยหน้าที่ โครงสร้างทางการเมืองการปกครองควรมีธรรมเป็นแกนหลัก และจุดมุ่งหมายทั้งระดับโลกิยธรรมและระดับโลกุตรธรรมควรจะดำเนินไปสู่ธรรม โดยธรรม และเพื่อธรรม   

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕