หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสังเวียน ธีรปญฺโญ (สาผาง)
 
เข้าชม : ๒๐๕ ครั้ง
วิเคราะห์หลักความสำเร็จของ เดล คาร์เนกี ผ่านมุมมองทางพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : พระสังเวียน ธีรปญฺโญ (สาผาง) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

 

บทคัดย่อ

             สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักความสำเร็จในชีวิตของ เดล คาร์เนกี และวิเคราะห์หลักความสำเร็จของ เดล คาร์เนกี ผ่านมุมมองทางพระพุทธศาสนา การวิจัยศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร ด้วยการศึกษาเอกสารพระไตรปิฎก เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา เอกสารที่เป็นผลงานของ เดล คาร์เนกี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า  เดล คาร์เนกี ใช้วิธีให้มนุษย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยการชมเชยแทนการตำหนิ ทำให้ความผิดเป็นของง่ายที่จะแก้ไข กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ไม่พยายามโต้แย้งกับบุคคลอื่น กระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดความต้องการที่กระทำตามตัวเอง และปลุกความรู้สึกของคนให้เกิดความต้องการที่จะกระทำตามอย่างแรงกล้า เอาใจใส่ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง และเป็นนักสนทนาที่ดี  อย่าโทษคนอื่นผิด เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมไม่เห็นความผิดของตนเอง วิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ให้ผู้ใดเกลียด เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนปราถนาการยกย่องสรรเสริญด้วยกันทุกคน

แนวทางของ เดล คาร์เนกี สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ การพูดจาด้วยความไพเราะและการยกย่องชมเชย พูดแต่สิ่งที่ฟังแล้วผู้ฟังสบายใจ การให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอและไม่ตำนิติเตียนคนอื่นเมื่อเขากระทำสิ่งที่ผิดพลาด พูดให้เขาเกิดกำลังใจที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมาย และรู้จักพิจารณาให้ความเมตตาและความกรุณาต่อผู้อื่นเมื่อเขายังไม่เข้าใจในตัวเรา ต้องมีความอดทนฟังต่อเรื่องราวและปัญหาของผู้อื่นอย่างจริงใจ ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้มีสอนในพระพุทธศาสนา แต่ เดล คาร์เนกี ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีทางการดำเนินชีวิตจริงของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และเพื่อเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนเรา

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕