หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (วิจิตรปัญญา)
 
เข้าชม : ๒๐๓ ครั้ง
วิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ชื่อผู้วิจัย : พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (วิจิตรปัญญา) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                   

               สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมของศาสตร์สมัยใหม่และในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระพุทธศาสนา การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก เอกสารทางวิชาการ ตำราทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

             ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมวลมนุษย์โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการ  วิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  พบว่า จะต้องสร้างหลักระเบียบ กติกา ที่สอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัย โดยการสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของแหล่งที่อยู่อาศัย มีความกตัญญูโดยการปรับทัศนะคติว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  และมนุษย์ก็สามารถพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่มีพัฒนาตนเองไปสู่ความหลุดพ้น 

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕