หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระมหาอิศเรศ ฐิตจิตฺโต (สุขสวัสดิ์)
 
เข้าชม : ๓๕๘ ครั้ง
การสื่อสารธรรมเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาอิศเรศ ฐิตจิตฺโต (สุขสวัสดิ์) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ประยูร แสงใส
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

             สารนิพนธ์เรื่องนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑.) เพื่อศึกษาการสื่อสารธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและตามแนวคิดตะวันตก ๒.) เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารธรรมกับการส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ประกอบเนื้อหาสารนิพนธ์ให้สมบูรณ์ แล้วนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

             ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธองค์ทรงส่งพระสงฆ์ ๖๐ รูป ไปเผยแผ่ก็ได้ประกาศพรหมจรรย์ในเบื้องต้น เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากทั้งมนุษย์และเทวดา จุดประสงค์ของพระองค์ในการเผยแผ่ธรรมคือ เพื่อชนหมู่มากมีความสุขเกื้อกูล เน้นที่คุณสมบัติของพระธรรมกถึกต้องมีความอดทน รู้จักสำรวมในการเผยแผ่ มีศีลาจารวัตรงดงาม มีองค์แห่งพระธรรมกถึก ๕ คือ ๑.) การกล่าวความไปตามลำดับ ๒.) ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ ๓.) แสดงธรรมด้วยอาศัยเมตตา ๔.) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส ๕.) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อื่น ส่วนแนวคิดทางทฤษฏีตะวันตกได้มีการเน้นรูปแบบโดยทั่วไปในการติดต่อสื่อสาร มี ๒ แบบ คือการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Dhamma Media) โดยผู้ส่งสารและการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Dhamma Media) เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

             จากการได้ฟังพระธรรมกถึกแสดงธรรมมาแล้วชาวพุทธบ้านโนนม่วง ได้มีการดำเนินชีวิต เริ่มจากการพัฒนาตนให้เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม ในแต่ละด้านคือ : ด้านการครองตน ตามหลักศีล ๕ โดยปฏิบัติตามได้ดีทุกข้อ จะมีบ้างก็แต่วัยรุ่นและเด็ก ๆ ภาวนา ๔ นั้นหลายคนเข้าใจเพียง กายภาวนา สีลภาวนา เท่านั้น และอีกหลายคนคนเข้าใจเพียงหลักธรรมเท่านั้น ด้านการครองคนตามหลักพรหมวิหาร ๔ ชาวบ้านเข้าใจเป็นอย่างดีและปฏิบัติกันอยู่เนืองนิตย์                สังคหวัตถุ ๔ ชาวบ้านมีอยู่ในใจอยู่แล้วมีเหลือเพียง สมานัตตตา ที่ยังต้องพัฒนาต่อไปอีก และด้านการครองงาน ตามหลักสัมมาอาชีวะ ชาวบ้านโนนม่วงปฏิบัติได้ดีตลอดมา และประการสุดท้าย อาชีวปริสุทธิการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต โดยอาศัยโยนิโสมนสิการ วิสัยทัศน์ และด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี ตามหลักพุทธธรรมคือต้องเริ่มจากการเป็นคนดีที่ถึงพร้อมทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และชุมชน โดยมีโยนิโสมนสิการ การอิงหลักธรรม อันเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านโนนม่วงในการการครองตน ครองคน และครองงาน ที่เป็นมาตรฐานของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ประโยชน์ของการสื่อสารธรรมเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ของชาวพุทธบ้านโนนม่วงต่อตนเอง ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา ทำให้ผู้ปฎิบัติมีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลัก ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ๓ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ในเบื้องหน้าและประโยชน์สูงสุด

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕