หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ศศิธร เวียงวะลัย
 
เข้าชม : ๒๕๕ ครั้ง
การศึกษาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของสุชีพ ปุญญานุภาพในเชิงพัฒนาการ
ชื่อผู้วิจัย : ศศิธร เวียงวะลัย ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

                                               บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนของสุชีพ ปุญญานุภาพ ในเชิงพัฒนาการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก และศึกษาพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนของสุชีพ ปุญญานุภาพในเชิงพัฒนาการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  พระไตรปิฎกฉบับประชาชนของ สุชีพ  ปุญญานุภาพ หนังสือ ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์

จากการศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนั้น  พบว่าการสืบทอดพระธรรมวินัยไม่ได้มีการจดบันทึกแต่แรกเพียงแต่เป็นการท่องจำ ซึ่งเรียกว่า มุขปาฐะยังไม่มีคำว่า พระไตรปิฎก หลักธรรมไม่มีการรวบรวมหรือจัดเป็นหมวดหมู่  พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระสารีบุตรรวบรวมเป็นหมวดหมู่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งในหมู่พระสาวก และมีการสังคายนาอีกหลายครั้งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยก็มีการชำระและตีพิมพ์พระไตรปิฎกหลายครั้ง ในรัชกาลปัจจุบันโปรดให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัย และมีผลงานการแปลพระไตรปิฎกและคำอธิบายจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย คือของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน  ๔๕  เล่ม และของมหามกุฏราชวิทยาลัยอีก ๙๑ เล่ม

 ส่วนผลการศึกษาพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนของสุชีพ ปุญญานุภาพ  ในเชิงพัฒนาการ ได้ทราบว่า ลักษณะการเขียนเป็นการย่อความให้เหลือเพียง ๑ ใน ๑๐  โดยตัดสำนวนที่ซ้ำและไม่จำเป็นออกคงไว้แต่หลักธรรมหรือข้อความที่ประชาชนทั่วไปพอจดจำได้ รูปแบบการเขียนมีการจัดลำดับเนื้อหาที่เข้าใจง่าย รูปแบบการนำเสนอในแต่ละภาคเริ่มด้วยข้อความหลักตามด้วยเนื้อหาย่อย  และลักษณะการนำเสนอ  มีลักษณะการเสนอเนื้อหาแบบบรรยายให้เข้าใจในสังคมวิทยา มานุษยวิทยา โบราณคดี และประวัติศาสตร์  เสนอบันทึกความเห็นของชาวต่างประเทศเพราะมีข้อความภาษาอังกฤษที่ได้แปลไว้ในพระไตรปิฎก  มีคำทับศัพท์โดยไม่ต้องอธิบายความหมาย หรือถ้าได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้นก็จะไม่อธิบายซ้ำอีก

 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕