หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร
 
เข้าชม : ๒๓๙ ครั้ง
การสังเคราะห์หลักพุทธธรรมเข้ากับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒
ชื่อผู้วิจัย : ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  ประยูร แสงใส
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

              สารนิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์หลักพุทธธรรมเข้ากับหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานสหกรณ์และเพื่อวิเคราะห์การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ จำกัด ด้วยหลักธรรมมาภิบาล เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา เอกสารทางวิชาการ เอกสารการดำเนินงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า

              หลักธรรมาภิบาลมีพื้นฐานมาจากหลักพุทธธรรมที่มีในพระไตรปิฎก เป็นรากฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ อริยทรัพย์ ๗ และเบญจศีลเป็นที่มาของหลักนิติธรรม, ฆราวาสธรรม ๔เบญจศีลและเบญจธรรมเป็นที่มาของหลักคุณธรรม, สุจริต ๓ เป็นที่มาของหลักความโปร่งใส, สาราณียธรรมเป็นที่มาของหลักการมีส่วนร่วม, ทิศ ๖ และฆราวาสธรรม ๔ เป็นที่มาของหลักความรับผิดชอบ และทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เป็นที่มาของหลักความคุ้มค่า  

              การบริหารงานสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก ด้วยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันการดำเนินงานของสหกรณ์จะบรรลุเป้าหมายได้สมบูรณ์เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ และคุณสมบัติของมวลสมาชิกอย่างหนึ่งสมาชิกควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอันชัดเจนตรงกัน ในเรื่องการสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญส่วนรวม แล้วมุ่งมั่นประกอบการ เพื่อประโยชน์และความเจริญนั้น อย่างเข้มแข็งเหนียวแน่น และพร้อมพรักอีกอย่างหนึ่ง จะต้องมีวินัยเคร่งครัดตามหลักพุทธธรรมสม่ำเสมอในอันที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานตามระบบและระเบียบแบบแผนของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์

              สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ มีระบบการจัดการภายในที่มีหลักพุทธธรรมช่วยค้ำจุนอยู่ทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความเสี่ยง แต่จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ต้องเร่งรีบรณรงค์การออมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อเพิ่มทุนให้สหกรณ์ ลดการพึ่งพาตลาดเงิน ตลาดทุนภายนอก

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕