หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (วิจิตรปัญญา)
 
เข้าชม : ๒๒๑ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์หลักมัตตัญญุตาในพระไตรปิฎก
ชื่อผู้วิจัย : พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑฺโฒ (วิจิตรปัญญา) ข้อมูลวันที่ : ๑๓/๐๓/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : ๒๕๕๘
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

            

              สารนิพนธ์เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักมัตตัญญุตาในพระไตรปิฎกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักมัตตัญญุตาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และเพื่อศึกษาวิเคราะห์มัตตัญญุตาเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขในพระไตรปิฎก การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎก  เอกสารทางวิชาการตำราทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

              ผลการศึกษาพบว่า  หลักมัตตัญญุตา คือ ความพอดี พอประมาณ ในการบริโภคปัจจัยสี่ การแสวงหาทรัพย์ด้วยความพอประมาณ การใช้จ่ายทรัพย์ด้วยความพอประมาณ การบริโภคปัจจัยสี่โดยไม่พิจารณาย่อมเกิดความเสื่อม และจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติ สัมปชัญญะ เพื่อไม่ให้จิตใจเกิดกิเลสตัณหาครอบงำ 

     ส่วนการดำเนินชีวิตตามหลักมัตตัญญุตาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขนั้น ต้องรู้จักการบริโภคปัจจัยสี่ด้วยความพอดีตามศักยภาพของตน การดำรงชีวิตในสังคมอย่างพอประมาณไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหา รู้จักวิธีการแสวงหาทรัพย์และการใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณ เป็นสัมมาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม พัฒนาตนเองให้พ้นจากกิเลสต่อไป

ดาวน์โหลด

 

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕