หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU

หน้าหลัก » เกษม ทาขามป้อม
 
เข้าชม : ๒๒๙ ครั้ง
การศึกษาวิเคราะห์การนำหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชื่อผู้วิจัย : เกษม ทาขามป้อม ข้อมูลวันที่ : ๐๕/๐๔/๒๐๑๗
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต(พระพุทธศาสนา)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ :
  พระครูสุธีคัมภีรญาณ
  -
  -
วันสำเร็จการศึกษา : 2557
 
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิเคราะห์กานำหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถนวาทและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อศึกษาวิเคราะห์การนำหลักไตรสิกขาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผลการศึกษาพบว่า ไตรสิกขา เป็นกระบวนการพัฒนาทางศีล สมาธิและปัญญา ความสำคัญของไตรสิกขาเป็นหลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามแนวพุทธศาสนา เป็นหลักการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน เพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ ความเข้าใจให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องที่ได้ศึกษามาแล้วในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เมื่อบุคคลจบการศึกษาไปประกอบอาชีพระยะหนึ่ง การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการและการทำงาน

การนำไตรสิกขามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจ มีคุณธรรม กำกับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ปลูกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและในสังคมควบคู่ไปตามระบบการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย(ศีล)ในการเรียน มีจิตใจที่ตั้งมั่นในการศึกษา (สมาธิ) พร้อมทั้งทำให้เกิดความรู้ (ปัญญา) เพื่อปรับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมุ่งให้เกิดการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่เข้าสู่ระบบการศึกษาคู่กับคุณธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ดาวน์โหลด

 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕